Er is geen procedurele reden voor het Hof om dit niet te doen.
Toen het bedrijf de belastingdienst informeerde over dit probleem gebeurde er niets.
De wijze van berekening van deze vergoeding is opgenomen in het koninklijk besluit van (BS: ).Cumul met andere beschermingsvergoedingen De cumul van deze andere vergoedingen (bv.Na haar beslissing zal het geding doorgang vinden voor het Regionale Hof in Banská Bystrica.De bescherming van de gewone leden, de plaatsvervangers en de niet-verkozen kandidaten blijft gehandhaafd ingeval van overgang van onderneming of een gedeelte van de onderneming krachtens overeenkomst, of ingeval van een splitsing van een technische bedrijfseenheid in meerdere juridische entiteiten en dit ongeacht het lot.Bij het indienen hebben wij ook beargumenteerd dat de staat ingaat tegen art.Deze pagina zal worden geüpdatet.Deze onderhandelingsfase moet doorlopen worden zelfs als de werkgever zijn onderneming volledig zal sluiten.De dienst dwingt Slowaakse bedrijven direct om Windows te gebruiken, zelfs als zij het niet voor een ander doel nodig hebben" zegt Slivka.Als de werknemer een bediendenstatuut heeft, kan hij beroep doen op de verkorte opzeggingstermijnen zoals gedefinieerd in geval van tegenopzegging (1, 2 of 4 maanden, afhankelijk van het loon).Tegen de beslissing kan beroep aangetekend worden bij de arbeidsgerechten.De herplaatsing van de werknemers De werknemer die onregelmatig werd ontslagen of de organisatie die zijn kandidatuur heeft voorgedragen kan zijn reïntegratie vragen.Dit is het geval bij volgende beschermingsvergoedingen : vergoeding bij onregelmatig ontslag van een vakbondsafgevaardigde ; vergoeding bij onregelmatig ontslag van een werknemer in tijdskrediet ; vergoeding bij onregelmatig ontslag bij de invoering van nieuwe technologieën; vergoeding bij willekeurige afdanking van werklieden.
Beschermingsvergoeding Bij onregelmatig ontslag is een beschermingsvergoeding verschuldigd.
Voorstelling, de gewone en plaatsvervangende werknemersvertegenwoordigers van de ondernemingsraden (OR) en de comités voor preventie en bescherming op het werk (cpbw) en de genieten van een speciale bescherming tegen ontslag.Copyright Free Software Foundation Europe.Drie situaties kunnen zich voordoen : het paritair orgaan aanvaardt, met unanimiteit en binnen de twee maanden na de aanvraag, de economische en technische redenen.Na deze beslissing van het Hof kwam er een vervolg van de eura-zaak voor de belastingautoriteiten.Met andere woorden: de uitvoering van de arbeidsovereenkomst schorsen tijdens de procedure tot erkenning van de dringende reden, terwijl de voorzitter van de arbeidsrechtbank beslist heeft dat de arbeidsovereenkomst verder uitgevoerd moest worden (zie hieronder).De werkgever die weigert de ontslagen werknemer opnieuw in dienst te nemen zal een beschermingsvergoeding moeten betalen (zie punt 6).

De werknemer die onregelmatig werd ontslagen en gereïntegreerd wordt, herneemt ook zijn mandaat en zijn arbeidsvoorwaarden.
Het Regionale Hof in Banská Bystrica besloot over de eura-zaak in april 2013.
Ingeval van schorsing van de arbeidsovereenkomst van een afgevaardigde (beslist door de arbeidsrechtbank) of ingeval van schorsing van de arbeidsovereenkomst van een niet-verkozen kandidaat (beslist door de werkgever) moet de werkgever op het einde van elke gewone betaalperiode een bijkomende vergoeding bovenop de werkloosheidsuitkeringen betalen.