ijs maken met bevroren fruit en yoghurt

Lees ons cookiebeleid voor mango likeur maken meer informatie.
De beschikbare afleveringsopties voor B2C Zendingen zijn onderworpen aan tijds-, geografische en andere beperkingen en kunnen op elk ogenblik gewijzigd worden door FedEx zonder voorafgaande kennisgeving.
14.8 De FedEx Europe First dienstoptie voor aflevering s morgens vroeg is, indien beschikbaar, onderworpen aan een bijkomende afleveringsvergoeding (de FedEx Europe First Afleveringsvergoeding).9 FedEx kan naar eigen goeddunken weigeren een Zending op te halen of af te leveren, of een andere ophaling.
FedEx kan de zending aan een ander dan de op de (lucht)vrachtbrief vermelde persoon of rechtspersoon leveren.
14.5 Gevaarlijke goederen kunnen niet afgeleid worden naar een adres dat niet het adres van de Ontvanger is dat door de Afzender oorspronkelijk werd opgegeven.14.3 FedEx is onder geen enkel beding aansprakelijk voor enigerlei vordering, die verband houdt met het in beslag nemen of het inhouden van goederen tijdens de doorvoer door Douane- of andere overheidsinstanties.Een lokale winkel of (vi) een combinatie van de voorgaande instructies.De voorwaarden en beschikbaarheid van de optie voor tekenen bij ontvangst kunnen worden ingezien.De Verzender erkent en aanvaardt uitdrukkelijk dat DIE instructies DE oorspronkelijk overeengekomen afleveringsinstructies EN/OF toegezegde aflevertijd kunnen wijzigen.De zender en ontvanger worden geattendeerd op het bepaalde in artikel 22 van deze vervoersvoorwaarden.Er kunnen extra kosten zijn verbonden aan de opties voor tekenen bij ontvangst.14.4 Zendingen naar hotels, klinieken, overheidsgebouwen of installaties, universiteitsterreinen of andere instellingen die beschikken over een postkamer of een centrale ontvangstruimte kunnen afgegeven worden in de postkamer of de centrale ontvangstruimte, tenzij anders gemachtigd en toegestaan door FedEx voor de verzending.(Postbusadressen mogen voor bepaalde internationale locaties gebruikt worden, maar ook daarbij dient een geldig telefoon-, fax- of telexnummer op de (lucht)vrachtbrief te worden vermeld.
De mogelijkheden en voorwaarden van de afleveringsopties kunnen geraadpleegd worden.
De zender en ontvanger erkennen beide dat de opties voor tekenen bij ontvangst, zoals gekozen door de zender, betrekking kunnen hebben tot, maar niet beperkt zijn tot: (i) overhandiging van een zending zonder handtekening bij levering; (ii) levering aan buren, of een portier/gebouwbeheerder of een.
De door de zender gekozen optie voor tekenen bij ontvangst heeft voorrang over andere leveringsinstructies die van ontvanger worden ontvangen.Het is niet verplicht om een zending persoonlijk aan de ontvanger te leveren.De Verzender en de Geadresseerde erkennen en aanvaarden elk dat die instructies van de Geadresseerde, zonder hiertoe beperkt te zijn, kunnen betrekking hebben op (i) het veranderen van de aflevertijd, (ii) de aflevering aan een buur, (iii) de aflevering aan een ander adres en/of een.14.1 FedEx behoudt zicht het recht voor de route van de Zending naar eigen goeddunken te bepalen.FedEx kan, zonder kennisgeving, het alternatieve vliegtuig of vervoermiddel vervangen, van de route of routes afwijken, of de Zending via een motorvoertuig laten vervoeren.